HOME TO LEARNING EPISODE STD -3 TO 12 VIDIEOS DATE -31/07/2020 - Edu News

Breaking

Thursday, July 30, 2020

HOME TO LEARNING EPISODE STD -3 TO 12 VIDIEOS DATE -31/07/2020

HOME TO LEARNING
STD-3 GANIT GAMMAT LANBU AND TUNKU BHAG-1


STD-4 MATHS. BHOPAL NO PRAVAS
STD-5 EVS BHIJ BHIJ,BHIJ, BHAG-1

STD-6 ENGLISH UNIT 2 ACTIVITY 6 part-1
STD-6 MATHS UNIT  SANKHYA SATHE RAMAT BHAG-6
STD-7  ENGLISH UNIT-3 ACTIVITY-1
STD-7MATHS MAHITI NU NIYAMAN BHAG-3
STD-8 SCIENCE UNIT-3 SHANSHLESHIT KUTRIM RESHA ANE PLASTIC BHAG-3
SOCIAL SCIENCE- SHAHID VIR UDHAMSIH
STD-9 GATI BHAG-3
STD-10 COMING SOON LIVE
STD-11 COMING SOON LIVE
STD-12 BIOLOGY EKAM SAPUSHPI VANSAPATI MA LINGI PRAJANAN BHAG-2