કરાર આધારે ફિકસ પગારથી નિમણૂંક પામેલ કર્મચારીઓની બદલી-પ્રનિનિયુકિત અંગેની માગમદર્શક સૂચનાઓ બાબત - Edu News

Breaking

Monday, September 19, 2016

કરાર આધારે ફિકસ પગારથી નિમણૂંક પામેલ કર્મચારીઓની બદલી-પ્રનિનિયુકિત અંગેની માગમદર્શક સૂચનાઓ બાબત