ગુજરાત રાજ્ય સેવા (ત.સા.) નિયમો, ૨૦૧૫ ના નિયમ-૨૩ ની જોગવાઇ હેઠળ તાકીદના સંજોગોમાં ખાનગી હોસ્‍પિટલ ખાતે લીધેલ તબીબી સારવારના ખર્ચને સરકારી/સરકારી હોસ્‍પિટલ સમકક્ષ હોસ્‍પિટલના ધોરણે ખર્ચ મજરે આપવા બાબત. - Latest Education News and job portal

Breaking

 Latest Education News and job portal

Aadhar Card ,ADHYAYAN NISHPATI ,BIRTHDAY,BPL List, circular, COVIND-19 D.EL.ED (NIOS) STUDY MATERIAL , DAILY CURRENT AFFAIRS FILE DOWNLOAD,Digital BOOK , education gr,EDUCATION POLICY 2020, English poem,STD 5 To 8 GK, GPSC EXAM, GTU CCC METIRIAL, GUNOTSAV-7 PEPAR , GUNOTSAV-8 PEPAR , Gyaan spatah, GYANKUNJ PROJECT,Health Tips,HINDI VYAKARAN ,SHIKHVA MATE VI,NISHTHA,NMMS EXAM , Online Hajari , OUR WEB APPS DOWNLORD , Paripatra , PIRIODICAL ASSESSMENTEST, pm , prayers

Sunday, September 4, 2016

ગુજરાત રાજ્ય સેવા (ત.સા.) નિયમો, ૨૦૧૫ ના નિયમ-૨૩ ની જોગવાઇ હેઠળ તાકીદના સંજોગોમાં ખાનગી હોસ્‍પિટલ ખાતે લીધેલ તબીબી સારવારના ખર્ચને સરકારી/સરકારી હોસ્‍પિટલ સમકક્ષ હોસ્‍પિટલના ધોરણે ખર્ચ મજરે આપવા બાબત.