ઓનલાઈન શિક્ષકોની બદલીનો પ્રથમ તબક્કો જાહેર કરવા બાબત સંપૂર્ણ માહીતી સાથેનો પ્રા.શિ.નિયામક સાહેબનો પરીપત્ર તા-5/8/16 અને બદલી ફોર્મ ભરવા માટે માર્ગદર્શન સૂચનાઓ - Edu News

Breaking

Friday, August 5, 2016

ઓનલાઈન શિક્ષકોની બદલીનો પ્રથમ તબક્કો જાહેર કરવા બાબત સંપૂર્ણ માહીતી સાથેનો પ્રા.શિ.નિયામક સાહેબનો પરીપત્ર તા-5/8/16 અને બદલી ફોર્મ ભરવા માટે માર્ગદર્શન સૂચનાઓ