ઉપચારાત્મક શિક્ષણ કાર્ય અંગેનો નિયામાંકશ્રીનો પરિપત્ર-29/6/2016,ઉપચારાત્મક શિક્ષણ કાર્ય 1 જુલાઈ થી 31 ઓગષ્ટ દરમ્યાન હાથ ધરવાનું રહેશે - SHIXAK PARIVAR GUJARAT

Breaking

E-library

BALSRUSHTI MEGEGIN DOWNLORD

Wednesday, June 29, 2016

ઉપચારાત્મક શિક્ષણ કાર્ય અંગેનો નિયામાંકશ્રીનો પરિપત્ર-29/6/2016,ઉપચારાત્મક શિક્ષણ કાર્ય 1 જુલાઈ થી 31 ઓગષ્ટ દરમ્યાન હાથ ધરવાનું રહેશે