ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષક/વિધ્યાસહાયક અને પ્રાથમિક શિક્ષક/વિધ્યાસહાયકની બદલીના નિયમો.ફકત વહીવટી બદલીઓ જોગવાઈ-6 તા-28/04/16 નો શિક્ષણ વિભાગનો પરીપત્ર - SHIXAK PARIVAR GUJARAT

Breaking

E-library

BALSRUSHTI MEGEGIN DOWNLORD

Thursday, May 19, 2016

ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષક/વિધ્યાસહાયક અને પ્રાથમિક શિક્ષક/વિધ્યાસહાયકની બદલીના નિયમો.ફકત વહીવટી બદલીઓ જોગવાઈ-6 તા-28/04/16 નો શિક્ષણ વિભાગનો પરીપત્ર