ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષક/વિધ્યાસહાયક અને પ્રાથમિક શિક્ષક/વિધ્યાસહાયકની બદલીના નિયમો વહીવટી બદલી પ્રકરણ-6 ની નવી સુધારા અને અમલીકરણ તેમજ ચેકલીસ્ટ ફોર્મ બાબતનો પ્રા.શિ.નિયામકશ્રીનો પરીપત્ર તા-18/5/2016 - SHIXAK PARIVAR GUJARAT

Breaking

E-library

BALSRUSHTI MEGEGIN DOWNLORD

Wednesday, May 18, 2016

ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષક/વિધ્યાસહાયક અને પ્રાથમિક શિક્ષક/વિધ્યાસહાયકની બદલીના નિયમો વહીવટી બદલી પ્રકરણ-6 ની નવી સુધારા અને અમલીકરણ તેમજ ચેકલીસ્ટ ફોર્મ બાબતનો પ્રા.શિ.નિયામકશ્રીનો પરીપત્ર તા-18/5/2016