ચુંટણીના કામે વેકેશન દરમ્યાન રોકાયેલા પ્રા.શિક્ષકોને રજા મંજુર કરવા બાબત પ્રા.શિ.નિયામકશ્રી પરીપત્ર - Edu News

Breaking

Tuesday, April 5, 2016

ચુંટણીના કામે વેકેશન દરમ્યાન રોકાયેલા પ્રા.શિક્ષકોને રજા મંજુર કરવા બાબત પ્રા.શિ.નિયામકશ્રી પરીપત્ર