વર્ષ-2015-16 મા મા સુવિધા વગર ચાલુ કરવામાં આવેલી પ્રા.શાલા જુન2016મા બંધ કરવા બાબત પ્રા.શિ.નિયામક સાહેબશ્રીનો પરીપત્ર11/04/16 - Edu News

Breaking

Monday, April 11, 2016

વર્ષ-2015-16 મા મા સુવિધા વગર ચાલુ કરવામાં આવેલી પ્રા.શાલા જુન2016મા બંધ કરવા બાબત પ્રા.શિ.નિયામક સાહેબશ્રીનો પરીપત્ર11/04/16