ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષક/વિધ્યાસહાયક અને પ્રાથમિક શિક્ષક/વિધ્યાસહાયકની બદલીના નિયમો.ફકત પ્રકરણ-ઘ જિલ્લાફેર બદલીઓની જોગવાઈફકરાક્રમાંક-16 તા-27/04/16 નો શિક્ષણ વિભાગનો ઠરાવ - Latest Education News and job portal

Breaking

 Latest Education News and job portal

Aadhar Card ,ADHYAYAN NISHPATI ,BIRTHDAY,BPL List, circular, COVIND-19 D.EL.ED (NIOS) STUDY MATERIAL , DAILY CURRENT AFFAIRS FILE DOWNLOAD,Digital BOOK , education gr,EDUCATION POLICY 2020, English poem,STD 5 To 8 GK, GPSC EXAM, GTU CCC METIRIAL, GUNOTSAV-7 PEPAR , GUNOTSAV-8 PEPAR , Gyaan spatah, GYANKUNJ PROJECT,Health Tips,HINDI VYAKARAN ,SHIKHVA MATE VI,NISHTHA,NMMS EXAM , Online Hajari , OUR WEB APPS DOWNLORD , Paripatra , PIRIODICAL ASSESSMENTEST, pm , prayers

Wednesday, April 27, 2016

ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષક/વિધ્યાસહાયક અને પ્રાથમિક શિક્ષક/વિધ્યાસહાયકની બદલીના નિયમો.ફકત પ્રકરણ-ઘ જિલ્લાફેર બદલીઓની જોગવાઈફકરાક્રમાંક-16 તા-27/04/16 નો શિક્ષણ વિભાગનો ઠરાવ