ધો-6 થી 8 માં વિકલ્પ આપવા માટે લાયકાત ધરાવતા પ્રા.શિક્ષકોને દર વર્ષની 1 એપ્રિલ થી 30 એપ્રિલ સુધી વિકલ્પ આપી ઉચ્ચ વિભાગમાં સમાવવા માટે કેમ્પ કરવા માટે શિક્ષણ વિભાગનો વર્ષ-2014 ઠરાવક્રમાંક:પીઆરઈ/11/2012/52036/ક,19/02/2014 ડાઉનલોર્ડ કરો. - Edu News

Breaking

Thursday, March 31, 2016

ધો-6 થી 8 માં વિકલ્પ આપવા માટે લાયકાત ધરાવતા પ્રા.શિક્ષકોને દર વર્ષની 1 એપ્રિલ થી 30 એપ્રિલ સુધી વિકલ્પ આપી ઉચ્ચ વિભાગમાં સમાવવા માટે કેમ્પ કરવા માટે શિક્ષણ વિભાગનો વર્ષ-2014 ઠરાવક્રમાંક:પીઆરઈ/11/2012/52036/ક,19/02/2014 ડાઉનલોર્ડ કરો.

ધો-6 થી 8 માં વિકલ્પ આપવા માટે લાયકાત ધરાવતા પ્રા.શિક્ષકોને દર વર્ષની 1 એપ્રિલ થી 30 એપ્રિલ સુધી વિકલ્પ આપી ઉચ્ચ વિભાગમાં સમાવવા માટે કેમ્પ કરવા માટે શિક્ષણ વિભાગનો વર્ષ-2014 ઠરાવક્રમાંક:પીઆરઈ/11/2012/52036/ક,19/02/2014 ડાઉનલોર્ડ કરવા અહીં :કલીક કરો.