સરકારી કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓ કેન્દ્ર કે રાજ્ય સરકારના કે તેની હસ્તકની કોઈ પણ કચેરીમાં તેઓએ અગાઉ બજાવેલ સેવાને વર્તમાન સેવા સાથે રજા અને પેન્સનના હેતુ માટે જોડવા બાબત સામાન્ય વહીવટ વિભાગ ગુજરાત - Edu News

Breaking

Monday, March 21, 2016

સરકારી કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓ કેન્દ્ર કે રાજ્ય સરકારના કે તેની હસ્તકની કોઈ પણ કચેરીમાં તેઓએ અગાઉ બજાવેલ સેવાને વર્તમાન સેવા સાથે રજા અને પેન્સનના હેતુ માટે જોડવા બાબત સામાન્ય વહીવટ વિભાગ ગુજરાત