ધો-10 અથવા ધો-12 મા કમ્પયુટર સાથે પાસ કરેલ હોય તો સરકારી ભરતીમાં બેઝિક નોલેજતરીકે ગણવા બાબત પરીપત્ર - Edu News

Breaking

Monday, March 21, 2016

ધો-10 અથવા ધો-12 મા કમ્પયુટર સાથે પાસ કરેલ હોય તો સરકારી ભરતીમાં બેઝિક નોલેજતરીકે ગણવા બાબત પરીપત્ર