વિકલાંગ શિષ્યવૃત્તિ યોજનામાં વિધાર્થીના વાલીની આવક મર્યાદાની જોગવાઈ નાબૂદ કરવા બાબત. - SHIXAK PARIVAR GUJARAT

Breaking

E-library

BALSRUSHTI MEGEGIN DOWNLORD

Monday, January 11, 2016

વિકલાંગ શિષ્યવૃત્તિ યોજનામાં વિધાર્થીના વાલીની આવક મર્યાદાની જોગવાઈ નાબૂદ કરવા બાબત.