મધ્યાહન ભોજન યોજનાના કેન્દ્રોના કિચનશેડનું આધિનિકરણ કરવાની યોજનામાં વધારાની આઈટમની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત.સને ૨૦૧૪-૧૫ : નવી બાબત. - SHIXAK PARIVAR GUJARAT

Breaking

E-library

BALSRUSHTI MEGEGIN DOWNLORD

Tuesday, January 5, 2016

મધ્યાહન ભોજન યોજનાના કેન્દ્રોના કિચનશેડનું આધિનિકરણ કરવાની યોજનામાં વધારાની આઈટમની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત.સને ૨૦૧૪-૧૫ : નવી બાબત.