માન.મુખ્યમંત્રી સ્વાવલંબન યોજના અંતર્ગત શિષ્યર્વૂતીમા બાકી રહી ગયેલ તમામવિધાર્થીની દરખાસ્ત બનાવવા બાબત પરીપત્ર સૂરત જિલ્લો - Edu News

Breaking

Monday, October 19, 2015

માન.મુખ્યમંત્રી સ્વાવલંબન યોજના અંતર્ગત શિષ્યર્વૂતીમા બાકી રહી ગયેલ તમામવિધાર્થીની દરખાસ્ત બનાવવા બાબત પરીપત્ર સૂરત જિલ્લો