નર્મદા જિલ્લામા સતત બિન અધિક્રુત રીતે ગેરહાજર રહેલ 8 શિક્ષકોને હાજર થવા માટે નોટીસ અપાઈ - Latest Education News and job portal

Breaking

 Latest Education News and job portal

Aadhar Card ,ADHYAYAN NISHPATI ,BIRTHDAY,BPL List, circular, COVIND-19 D.EL.ED (NIOS) STUDY MATERIAL , DAILY CURRENT AFFAIRS FILE DOWNLOAD,Digital BOOK , education gr,EDUCATION POLICY 2020, English poem,STD 5 To 8 GK, GPSC EXAM, GTU CCC METIRIAL, GUNOTSAV-7 PEPAR , GUNOTSAV-8 PEPAR , Gyaan spatah, GYANKUNJ PROJECT,Health Tips,HINDI VYAKARAN ,SHIKHVA MATE VI,NISHTHA,NMMS EXAM , Online Hajari , OUR WEB APPS DOWNLORD , Paripatra , PIRIODICAL ASSESSMENTEST, pm , prayers

Thursday, October 1, 2015

નર્મદા જિલ્લામા સતત બિન અધિક્રુત રીતે ગેરહાજર રહેલ 8 શિક્ષકોને હાજર થવા માટે નોટીસ અપાઈ