રાજ્ય સરકારના વર્ગ3/4 ના કર્મચારીઓના ફીકસ પગાર પર ખાસ ભથથૂ આપવા તેમજ તેમની સેવાઓની શરતોમા સુધારો કરવા બાબત પરીપત્ર 20/10/15 - Edu News

Breaking

Wednesday, October 21, 2015

રાજ્ય સરકારના વર્ગ3/4 ના કર્મચારીઓના ફીકસ પગાર પર ખાસ ભથથૂ આપવા તેમજ તેમની સેવાઓની શરતોમા સુધારો કરવા બાબત પરીપત્ર 20/10/15