માન.મુખ્યમંત્રી કન્યા કેલવણી નિધિ યોજના અંતર્ગત વર્ષ 2015 માર્ચ પરીક્ષામા તાલુકા કક્ષાએ પ્રથમ 3નંબર લાવનારી કન્યાઓના નામોની યાદી.મોકલી આપવા બાબત - Edu News

Breaking

Wednesday, October 28, 2015

માન.મુખ્યમંત્રી કન્યા કેલવણી નિધિ યોજના અંતર્ગત વર્ષ 2015 માર્ચ પરીક્ષામા તાલુકા કક્ષાએ પ્રથમ 3નંબર લાવનારી કન્યાઓના નામોની યાદી.મોકલી આપવા બાબત