જી.પી.એસ.સી.વર્ગ-1/2 ની પરીક્ષાની તૈયારી કરવા ગયેલા તમામ કર્મચારીઓની રજા રદ કરવા બાબત.અમદાવાદ જિલ્લો - Edu News

Breaking

Thursday, October 22, 2015

જી.પી.એસ.સી.વર્ગ-1/2 ની પરીક્ષાની તૈયારી કરવા ગયેલા તમામ કર્મચારીઓની રજા રદ કરવા બાબત.અમદાવાદ જિલ્લો