રાજ્યસરકારના વર્ગ 1/2 અધિકારીશ્રીઓ અને વર્ગ3/4ના કર્મચારીઓને લાગૂ પાડવામા આવેલા ખાસ સિધ્ધાતોની માહીતી - SHIXAK PARIVAR GUJARAT

Breaking

E-library

BALSRUSHTI MEGEGIN DOWNLORD

Saturday, September 5, 2015

રાજ્યસરકારના વર્ગ 1/2 અધિકારીશ્રીઓ અને વર્ગ3/4ના કર્મચારીઓને લાગૂ પાડવામા આવેલા ખાસ સિધ્ધાતોની માહીતી