50 ટકા મહેકમ ધ્યાને લઈ જીલ્લા ફેરબદલીવાલા શિક્ષકોને છૂટા કરવા બાબત નિયામકશ્રી પરીપત્ર - SHIXAK PARIVAR GUJARAT

Breaking

E-library

BALSRUSHTI MEGEGIN DOWNLORD

Wednesday, September 16, 2015

50 ટકા મહેકમ ધ્યાને લઈ જીલ્લા ફેરબદલીવાલા શિક્ષકોને છૂટા કરવા બાબત નિયામકશ્રી પરીપત્ર