વડોદરા જીલ્લામા 30/8/15 સુધી 5 વર્ષ પુરા થતા તમામ વિધ્યાસહાયકકો સી.સી.સી પાસ કરવાની શરતે પુરા પગારમા સમાવાયા - SHIXAK PARIVAR GUJARAT

Breaking

E-library

BALSRUSHTI MEGEGIN DOWNLORD

Friday, September 11, 2015

વડોદરા જીલ્લામા 30/8/15 સુધી 5 વર્ષ પુરા થતા તમામ વિધ્યાસહાયકકો સી.સી.સી પાસ કરવાની શરતે પુરા પગારમા સમાવાયા