March 2015 - SHIXAK PARIVAR GUJARAT

Breaking

E-library

BALSRUSHTI MEGEGIN DOWNLORD

Tuesday, March 17, 2015

એલ.ટી.સી.ના ફોર્મના નમુના અને રોકડમાં રુપાંતરનો પરીપત્ર
નવી પ્રજ્ઞા શાળાઓ જામખભાલીયા તાલુકો
લાઈફ સ્કીલા ડામાની તાલીમમા હાજર રહેવા  બાબત પરીપત્ર રાજકોટ જીલ્લો
ત્રીજા ઉ.પ.ધોરણના કેશ રજુ કરવા બાબત પરીપત્ર રાજકોટ જીલ્લો
નાટ્ય દ્રારા જીવન કૌશલ્યની સી.આર.જી.તાલીમમાં હાજર રહેવા બાબત સાબરકાંઠા જીલ્લો
બાળમેળાનુ આયોજન કરવા બાબત પરીપત્ર જુનાગઢ જીલ્લો
રાજકોટ મહાનગરપાલીકાની શાળાઓનો વાર્ષિક પરીક્ષાનો કાર્યકમ જાહેર
૧૬/૦૩/૨૦૧૫ ના રોજ ખાલી રહેલ જીલ્લા વાર મુખ્ય શિક્ષકની જગ્યાઓ
 શાળા બહાર બાળકો માટે ૩ માસના સ્પેશિયલ ટ્રેનિગ વર્ગનુ આયોજન કરવા બાબત પરીપત્ર જુનાગઢ જીલ્લો
શળા પુસ્તકાલય ગ્રાંટ વાપરવા બાબત પરીપત્ર પાટણ જીલ્લો
અમદાવાદ વાર્ષિક પરીક્ષા કાર્યક્રમ જાહેર ૨૦૧૫
મુખ્ય શિક્ષકની ભરતીનો ત્રીજો રાઉંડ જાહેર અને ભાષાનુ મેરીટ બાબત
ચિત્ર સ્પર્ધાની બચત રહેલ ગ્રાંટ પરત જમા કરાવવા બાબત પરીપત્ર રાજકોટ જીલ્લો

Saturday, March 14, 2015

શાળા પુસ્તકાલય ગાંન્ટ વપરાશ બાબત અને લાવવાના પુસ્તકોની યાદી માટેનો પરીપત્ર નર્મદા જીલ્લો
સી.આર.સી.બી.આર.સી.ની સિનિયોરીટી બાબત સ્પષ્ટતા કરતો પરીપત્ર સર્વ શિક્સા અભિયાન
 ૫૦૦ પ્રાથમિક શાળઓને  માધ્યમિક માં અપડેટ કરવા બાબત
ફીકસ પગરા દુર કરવા માટે રજુઆત
લાઈફા સ્કીલ ડામાની તાલીમમાં હાજરા રહેવા બાબત પરીપત્ર પાટણ જીલ્લો
બાળમેળાનુ આયોજના કરવા બાબત પરીપત્ર પાટણ જીલ્લો
શાળામાં ગુણવતા અભિવ્રુધ્ધિ ના કાર્યક્રમમાં હાજર રહેવા બાબતા પરીપત્ર પાટણ જીલ્લો
સી.સી.સી.ની પરીક્ષાના દિવસની કર્માચારીની ઓન ડયુટી ગણવા બાબત પરીપત્ર મહેસાણા જીલ્લો
વાલી સંમેલનનુ આયોજન કરી વિડીયો ગ્રાફી કરવા બાબત પરીપત્ર સર્વ શિક્ષા અભિયાન ગાંધેનગર
પગાર ધોરણ બાબત  રજુઆત
જીલ્લા અરસ પરસની બદલીની અરજીઓ મોકલવા બાબત પરીપત્ર અમરેલી જીલ્લો
ઈંન્ટરનેટ કનેશન આપવા બાબતા પરીપત્ર બનાસકાઠા જીલ્લો
મંજુર મહેકમની માહીતી આપવા બાબત પરીપત્ર સાબરકાંઠા જીલ્લો
તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીનો ચાર્જ આપવા બાબત પરીપત્ર બનાસકાંઠા જીલ્લો
એસ.એમ.સી. ના નાણાંકીય વ્યવહાર અને ઓડીટ માટેના ફોર્મના એંન્ક્ષસરના નમુના પત્રકો
એસ.ટી.વર્ગનુ ફોર્મ અને પ્રમાણપત્ર અને પરીપત્ર, પાટણ જીલ્લો